In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid (DBR) van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen. Om de inzichten van de onderzoekers te spiegelen aan ervaringen van organisaties uit de praktijk is door VerDuS, Transumo Footprint, CROW-Fietsberaad en de Fietsersbond in 2013 de zogenaamde Fietscommunity opgericht. Dit is een Community of Research & Practice, ter versterking van de praktijkrelevantie van het fietsonderzoek. Inmiddels draait de Fietscommunity volop en is de aandacht voor fietsonderzoek in Nederland sterk groeiende. Hoewel de fietsprojecten van DBR in 2014 zijn afgerond, blijft de Fietscommunity –mogelijk in gewijzigde vorm- bestaan en zal deze community beleidsmakers en praktijkpartijen met gerichte kennis en expertise blijven ondersteunen.

Op deze pagina treft u de verslagen van bijeenkomsten, diverse presentaties van onderzoekers, achtergrondartikelen en een praktijkpublicatie aan. Zie ook de website www.fietscommunity.nl!

Bijeenkomsten

Bijeenkomst Fietscommunity
Op donderdagmiddag 14 maart 2019 in Utrecht stond de vraag centraal of de fiets de stad gaat redden. De vier pilotsteden van het VerDuS SURF-project Smart Cycling Futures werkten hieraan mee evenals Rijksadviseur Daan Zandbelt. Lees hier een impressie van de middag.

Bijeenkomst Fietscommunity
Op donderdagmiddag 27 september 2018 in Utrecht stond het onderwerp vervoersarmoede en de rol van de fiets hierin centraal. Lees hier een impressie van de middag.

Bijeenkomst Fietscommunity, Tour de Force en Smart Cycling Futures
Op donderdagmiddag 30 november 2017 in Utrecht werd er onder meer veel lopend wetenschappelijk fietsonderzoek gepresenteerd, kwam wethouder Lot van Hooijdonk op  bezoek en boog de community zich over de verder ingevulde fietsonderzoekmatrix. Lees hier een impressie van de middag.

Bijeenkomst Fietscommunity en CROW-Fietsberaad
Op woensdagmiddag 10 mei 2017 stond het onderwerp fietsveiligheid centraal. Terwijl het aantal slachtoffers onder automobilisten sterk daalt, blijft het aantal omgekomen fietsers al jaren stabiel en neemt het aantal gewonde fietsers fors toe. Mede om gezondheidsredenen wordt het fietsen in Nederland (en wereldwijd) sterk gestimuleerd, hierdoor neemt het belang van veilig fietsen alleen maar toe. Is het in deze context verontrustend dat steeds minder kinderen leren fietsen en op de fiets naar school gaan? Hoe kunnen fietsstimulering en veilig fietsen hand in hand gaan? Hoe kunnen we fietsveilig ruimtelijk ontwerpen? Lees hier een impressie van de middag.

Bijeenkomst Fietscommunity en CROW-Fietsberaad
Op woensdagmiddag 9 november 2016 stonden de succesfactoren voor stedelijk fietsbeleid centraal, mede naar aanleiding van het boek Cycling Cities. Lees hier een impressie van de middag.

Bijeenkomst Fietscommunity, CROW-Fietsberaad en KIM
Op dinsdagmiddag 27 september 2016 vond er een bijeenkomst plaats met als thema Is er toekomst voor Nederland Fietsland? Vijf toekomstbeelden over fietsgebruik. Lees hier een impressie van de middag.

Vervolgbijeenkomst Fietscommunity
Op woensdagmiddag 30 maart 2016 kwam de Fietscommunity weer bijeen in Utrecht. Op de agenda stonden onder meer het het activiteitenplan voor de komende drie jaren, het project 'Verkeer in de stad' van de ANWB en recente fietsonderzoeksresultaten. Lees hier een impressie van de middag.

Lancering Fietscommunity 2.0
Op woensdagmiddag 16 september 2015 organiseerde de Fietscommunity weer een bijeenkomst in Utrecht. Doel was om bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond wetenschappelijk fietsonderzoek. Ook werd de aanzet gegeven voor een nieuw fietskennisplatform. Lees hier een impressie van de middag.

International fietsseminar november 2014 Zwolle
Op 20 november 2014 is het internationaal fietsseminar ‘Cycling Cities’ georganiseerd in Zwolle als onderdeel van het Nationaal Fietscongres 2014. Lees hier een impressie van die dag, waarin een overzicht werd gepresenteerd van lopend wetenschappelijk fietsonderzoek in Nederland. Alle presentaties zijn te downloaden.
Tijdens het Nationaal Fietscongres werd het boekje NL Fietsland gepresenteerd, met daarin concrete aanbevelingen van Rients Dijkstra (Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad) om de fiets een prominentere plek in het rijksbeleid te geven. De Fietscommunity heeft hiervoor ook input geleverd. Download het boekje en wat achtergrondinformatie.

Werkconferentie ‘Fietsonderzoek in Nederland’ september 2014 Den Haag
Op 11 september is door de Fietscommunity en de SWOV een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om de stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk fietsonderzoek in Nederland te bespreken en kennisvragen in beeld te brengen. Download de PDF met de presentaties.

VerDuS-congres juni 2014 Rotterdam
Op 16 en 17 juni 2014 werd vanuit de Fietscommunity een bijdrage geleverd aan diverse sessies op het tweede VerDuS-congres in Rotterdam:
  • Een presentatie van Roland Kager over ‘Choices for combined train-bike usage’ en een presentatie van Lucas Harms over ‘Cycling Trends and Cycling Policy’ op de ‘Science Day’ op 16 juni (impressie) tijdens de sessie ’The choices people make’ (impressie).
  • De sessie ‘De opmars van de fiets’ op de ‘Kennis voor de Praktijk-Dag’ op 17 juni (impressie).

Werkconferentie januari 2014 Utrecht
Op 30 januari 2014 vond een tweede grote community-bijeenkomst plaats (impressie).

Startbijeenkomst juli 2013 Utrecht
Op 2 juli vond de startbijeenkomst van de Fietscommunity plaats (impressie).Publicaties

Fietsen in Nederland: patronen, trends en beleid
Op 20 november 2014 bracht de Fietscommunity tijdens het Nationaal Fietscongres 2014 in Zwolle de publicatie ‘Fietsen in Nederland: patronen, trends en beleid’ uit. In deze Fietsberaadpublicatie 26 worden enkele onderzoeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid belicht en -waar mogelijk- vertaald naar concrete adviezen voor beleidsmakers. De publicatie is te downloaden op de website van CROW-Fietsberaad.

Rooilijn 
Medio juni 2014 is een special van het tijdschrift Rooilijn verschenen, met een artikel van Jan Klinkenberg en Luca Bertolini over het fietsonderzoek binnen DBR en de betekenis daarvoor voor het beleid. Lees de samenvatting.

Achtergrond

Hoewel er in ons land veel wordt gefietst, weten we te weinig over de factoren die het fietsgebruik beïnvloeden. En als we het al weten staan we voor de vraag hoe we die kennis dan moeten vertalen in effectief fietsbeleid. Is het niet vreemd dat we zo weinig weten over dit soort zaken, terwijl we tegelijkertijd de fiets zien als belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame mobiliteit?

Om het fietsgebruik te stimuleren en te accommoderen, moeten beleidsmakers begrijpen wat drijfveren achter het gebruik zijn, weten welke trends zich voordoen, zich verdiepen in toekomstige ontwikkelingen en nieuwe (technische) mogelijkheden. In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen. Zo is in een project gekeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid en in een ander project naar de potentie van de fiets-OV-combinatie. Tenslotte is de potentie van de elektrische fiets onderzocht. 

Om de inzichten van de onderzoekers te spiegelen aan ervaringen van organisaties uit de praktijk en om de onderzoekers door die praktijk te laten inspireren, is de Fietscommunity opgericht, een ‘community of research and practice’ waarin naast de onderzoekers onder andere de Fietsersbond, CROW-Fietsberaad, diverse overheden, bedrijven en adviesbureaus participeren. Deze community functioneert als een kennisplatform waar de fietsonderzoekers hun aanpakken, resultaten, probleempunten in hun projecten met elkaar en met praktijkpartijen delen. In de community is voor de onderscheiden onderzoeksopgaven kennis bij elkaar gebracht en verrijkt.  Resultaten van deze generieke kennisontwikkeling zijn onder meer gedeeld met beleidsmakers.  


Samenstelling

De Fietscommunity wordt gevormd door personen en organisaties vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, die een nadrukkelijke bijdrage willen leveren aan innoveren op fietsgebied: fietsdeskundigen, organisaties met verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van beleid, financiering en uitvoering van fietsprojecten en voor innovatie en implementatie cruciale partijen. Van de deelnemers aan deze community wordt verwacht dat zij open staan voor het delen van kennis met elkaar, het verrijken van ontwikkelde kennis, het openstellen van hun netwerken en dergelijke, met als doel om het fietsbeleid in Nederland te versterken.


Organisatie

De Fietscommunity is geïnitieerd door de Netwerkmanager VerDuS, ir. J. (Jan) Klinkenberg. De community is organisatorisch ondergebracht bij VerDuS, maar maakt voor de kennisuitwisseling gebruik van het instrumentarium en de infrastructuren van Fietsberaad en Fietsersbond. De partners in de Fietscommunity zijn VerDuS zelf (NWO, Platform31 en de Rijksoverheid), Transumo Footprint, CROW-Fietsberaad en de Fietsersbond. De Fietscommunity wordt inhoudelijk en procesmatig gecoördineerd door de partners en de projectleiders van de fietsprojecten binnen VerDuS, dr. L.W.J. (Lucas) Harms en dr.ir. R.M (Roland) Kager), onder voorzitterschap van Jan Klinkenberg.


Meer informatie:


 
DEEL: 

Over kenniscocreatie

Agenda